nieuws

Naar een koolstofarm België in 2050

Algemeen

Naar een koolstofarm België in 2050

Zeven adviesraden van zowel de federale als gewestelijke beleidsniveaus (FRDO, ESRBHG, RLBHG, Minaraad, SERV, CESW, CWEDD) hebben samen een advies gepubliceerd over een stappenplan om tot een koolstofarme maatschappij te komen tegen 2050.

Zo wordt in het advies over de concretisering van de transitie naar een koolstofarme maatschappij onder andere gepleit voor coherente besluiten van de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de eiwittransitie, zoals gedefinieerd in het FRDO-advies van 3 februari 2011 over dierlijke en plantaardige eiwitten.

Eiwittransitie

Volgens de FRDO steunt een eiwittransitie op een actieve samenwerking tussen overheden, economische actoren en middenveld.

Minder import

De eerste pijler van de eiwittransitie is de transformatie in duurzame zin van het huidig systeem van import van plantaardige eiwitten. Zorg er dus voor dat Europa niet langer afhankelijk is van de import van plantaardige eiwitten uit andere continenten. Met andere woorden: minder soja die van de andere kant van de wereld naar hier komt om onze dieren te voeden. De soja die we nog invoeren, moet zo duurzaam mogelijk zijn. En tegelijk zou er moeten gekeken worden naar de mogelijkheden om zelf hier in Europa eigen eiwitten te produceren.

Productie en consumptie

De tweede pijler gaat over productie en consumptie en wil de consumptie van dierlijke eiwitten verschuiven naar enerzijds meer duurzaam geproduceerde dierlijke eiwitten en anderzijds naar plantaardige eiwitten. Een evenwichtige aanpak dus, en dat door een geïntegreerde reeks maatregelen op het vlak van vraag en aanbod, die als een geheel moeten beschouwd worden.

Daarbij gaat het (aanbodzijde) onder meer om onderzoek naar inheemse eiwitproductie, pilootprojecten voor een betere omzetting van plantaardige naar dierlijke eiwitten, verder onderzoek naar de reële impact doorheen de hele keten van diverse eiwitproducten, pilootprojecten die het verlies aan kostbare grondstoffen doorheen de keten tegen kunnen gaan, steunprogramma’s voor de ontwikkeling en vermarkting van plantaardige voedingproducten, een gegarandeerd aanbod aan veggie maaltijden in overheidsrestaurants.

Ook kan er gedacht worden (vraagzijde) om evenwichtige en gezonde voedingpatronen te promoten die noch te veel noch te weinig eiwitten bevatten en waarin dierlijke en/of plantaardige eiwitten hun plaats hebben, en ook positieve appreciatie te geven aan die mensen die ervoor kiezen om minder vlees te eten.

Primeur in het land

Deze “interfederale” beleidsadvisering is een primeur in ons land. Werkgevers, vakbonden, milieu-, ontwikkelings- en consumentenorganisaties, wetenschappers, jongeren- en vrouwenorganisaties die in de betrokken raden zetelen, roepen hun overheden op om nu ook snel werk te maken van een geïntegreerde aanpak. Zowel op het vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening, openbaar vervoer, bouwen, energievoorziening als voeding zijn coherente maatregelen nodig om de noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen.

Reageer op dit artikel