nieuws

Boerenbond tevreden met Vlaams regeerakkoord

Algemeen

Boerenbond tevreden met Vlaams regeerakkoord

De nieuwe Vlaamse regering wil uitdrukkelijk inzetten op het sociaal – economisch beleid en erkent daarbij ook expliciet het belang van de Vlaamse land- en tuinbouw en de actieve rol van onze land- en tuinbouw in het landelijk gebied.

Boerenbond is na een eerste analyse van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord tevreden met de accenten die het bevat. Een overzicht van voor de voedingsindustrie relevante zaken.

Het hele palet aan landbouwbedrijven

Boerenbond is blij dat de nieuwe Vlaamse regering ontwikkelingskansen wil scheppen voor het hele palet aan Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. Duurzaamheid (op vlak van milieu, dierenwelzijn, voedselveiligheid…) is daarbij de basisvoorwaarde. Daarbij aligneert de nieuwe ploeg zich op de Europese regelgeving om een gelijk speelveld te garanderen en dus geen concurrentieel nadeel voor onze bedrijven te veroorzaken. Geen ‘gold plating’ dus!

VLIF voor duurzame groei

Het VLIF blijft daarbij de motor voor duurzame groei en wordt verder versterkt. Ook maatregelen om onze sector crisisbestendiger te maken tegen sterk schommelende marktomstandigheden zijn opgenomen. Hierbij wordt de focus gelegd op risicobeheer en op initiatieven rond prijsvorming en prijstransparantie.

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn wordt in het regeerakkoord als een afzonderlijke bevoegdheid ondergebracht bij het beleidsdomein leefmilieu, natuur en energie. Voor Boerenbond is het daarbij belangrijk dat ook in deze materie het principe van ‘no gold plating’ expliciet in het regeerakkoord is opgenomen. Enkel wanneer de sector akkoord gaat, zal men verder gaan dan wat Europees bepaald is.

Europees natuurbeleid

Qua natuurbeleid wordt geopteerd voor een verstandig-groen beleid met focus op de Europese verplichtingen. Daarbij wordt ook het principe ‘sterkste schouders, zwaarste lasten’ nogmaals verankerd. Het regeerakkoord voorziet in bijkomende middelen voor de uitvoering van de instandhoudingsdoelstellingen, de programmatische aanpak stikstof, het herstructuringsprogramma en flankerend beleid. De effectiviteit en haalbaarheid op het terrein van de natuurdoelen worden geëvalueerd.

Succes voor de minister

Nu de teerlingen geworpen zijn en zowel de nieuwe regering als het regeerakkoord een feit is, hoopt Boerenbond dat de nieuwe regering snel en efficiënt aan de slag zal gaan. Wij wensen deze ploeg alle succes toe. Boerenbond feliciteert de nieuwe minister van Landbouw, Joke Schauvliege, met haar nieuwe bevoegdheden en hoopt de goede samenwerking die er met haar reeds was in de voorbije legislatuur, verder te kunnen zetten.

Reageer op dit artikel