nieuws

SOILVEG focust op agro-ecologisch nuttige gewassen

Algemeen

SOILVEG focust op agro-ecologisch nuttige gewassen

Liefst 14 wetenschappelijke instituten in 9 Europese landen gaan samenwerken rond ANG’s (voor-de-agro-ecologie-nuttige gewassen in het innovatief Europees onderzoeksproject SOILVEG. Einddoel is het behoud en de verbetering van de Europese landbouwbodemkwaliteit en de ruimere benutting van natuurlijke hulpbronnen in biologische groenteteeltsystemen.

SOILVEG kadert in het Europese Core Organic Plus ERA-NET. Het onderzoeksproject heeft een looptijd van drie jaar. In Vlaanderen werken Inagro, ILVO en UGent mee aan het project. SOILVEG wordt gefinancierd met Vlaamse middelen vanuit het Departement Landbouw en Visserij, aangevuld met middelen van Europa.

 

Voor-de-agro-ecologie-nuttige gewassen

ANG, ofwel  voor-de-agro-ecologie-nuttige gewassen, is een algemene benaming voor gewassen die ingezet worden als groenbedekker, vanggewas of tussenteelt. Het zijn gewassen die geen directe commerciële functie hebben, maar wel andere belangrijke doelstellingen, zoals het verhogen van de bodemvruchtbaarheid, het verminderen van de onkruiddruk en het onderdrukken van plantenziekten en plagen.

 

Nieuwe landbouwmachine

Centraal in SOILVEG staat het beheer van de ‘agro-ecologisch nuttige gewassen’ met de ROLLER-CRIMPER. Dat is een nieuwe landbouwmachine die de ANG’s in het generatieve stadium (bloeistadium) tezelfdertijd knakt en platwalst, waarna het hoofdgewas er doorheen gezaaid of geplant wordt. Het gebruik van de roller-crimper in groenteteeltsystemen zit nog in een experimentele fase. Tijdens verschillende veldexperimenten zal de werking van de roller-crimper vergeleken worden met de traditionele manier om groenbedekkers in te werken.

 

Gepaste richtlijnen

Het hoofddoel van het project is om gepaste richtlijnen omtrent het inzetten en beheer van ANG’s op te stellen voor biologische groentebedrijven. De onderzoekers zullen nagaan in welke mate:

  • de opbrengst en kwaliteit van groenten behouden blijft,

  • de bodemkwaliteit verhoogt,

  • het gebruik van fossiele brandstoffen gereduceerd wordt,

  • de ziekteweerbaarheid van de bodem toeneemt en

  • nutriëntenverliezen en broeikasgasemissies verminderen wanneer de roller-crimper wordt gebruikt voor het vernietigen van ANG’s.

 

Hogere benuttingsgraad stikstof

Stefano Canali, projectcoördinator en verbonden aan het Italiaanse instituut voor landbouwonderzoek CRA: ‘Het verstandig ontwerpen van teeltsystemen met het inschakelen van ANG’s is een veelbelovende techniek om de benuttingsgraad van stikstof te verhogen en het risico op nitraatuitspoeling te beperken. We verwachten dat de resultaten van dit grootschalige onderzoek weerklank zullen vinden binnen de Europese biologische sector, zodat die het voortouw kan nemen op innovatievlak in een globaal perspectief‘.

 

Veldproeven in het najaar

De eerste veldproeven in Vlaanderen starten dit najaar met de inzaai van de ANG’s. Ook in de overige landen zullen de proeven dit jaar van start gaan. De resultaten zullen gecommuniceerd worden naar alle stakeholders, in de eerste plaats naar de biologische groentetelers. Ook voor de gangbare sector zou de uitkomst van dit project nuttig kunnen zijn.

Reageer op dit artikel