nieuws

Europese aanpak landbouwcrisis

Duurzaamheid & MVO

Europese aanpak landbouwcrisis

Financiële steun voor de landbouwcrisis wordt, volgens Boerenbond, vandaag tijdens de bijeenkomst EU-ministers van Landbouw in Brussel, eerst gezocht in niet-gebruikte middelen van het Europese landbouwbudget. Deze kunnen gebruikt worden om melkproductiebeperkende maatregelen te financieren of aan de lidstaten ter beschikking worden gesteld worden om de liquiditeitspositie van landbouwbedrijven te versterken.

Volgens Boerenbond is er nog heel wat discussie over de omvang van het financiële steunpakket. Om afdoende maatregelen te financieren en de nodige ondersteuning te geven aan de bedrijven in crisis is alleszins een substantieel steunpakket noodzakelijk.

Productiebeperking

Sinds maart bestaat de mogelijkheid om een tijdelijke en vrijwillige melkproductiebeperking te organiseren op het niveau van producentenorganisaties of coöperaties. Er werd daarvoor echter vanuit Europa geen enkele financiële stimulans voorzien, merkten de landbouworganisatie op. Boerenbond heeft daarom van meet af aan gepleit voor een tijdelijke, vrijwillige productiebeperking op Europees niveau maar met compensatie. Het ziet er nu naar uit dat de commissie eindelijk heeft ingezien dat voor dergelijke maatregel zonder Europese financiële stimulans weinig animo is en hier nu aan zal tegemoetkomen.

Nationale enveloppes

Daarnaast zal vermoedelijk een deel van het steunpakket onder de vorm van nationale enveloppes aan de lidstaten ter beschikking gesteld worden. Deze moeten de liquiditeitspositie op de bedrijven verbeteren. Voor Boerenbond is het cruciaal dat deze middelen ingezet worden op bedrijven met liquiditeitsproblemen over alle sectoren heen. De melkveesector zit onmiskenbaar in een diepe crisis, maar ook in andere sectoren (fruit, varkens, rundvee …) zijn er heel wat problemen. Alle sectoren van onze land- en tuinbouw hebben nood aan instrumenten en maatregelen die zorgen voor meer stabiliteit en inkomensgarantie op de bedrijven.

Voldoende middelen

Om effectief te zijn, zullen de beschikbare budgetten voldoende groot moeten zijn. Het is wel belangrijk dat het financiële steunpakket niet uit de crisisreserve van de landbouwbegroting komt. De reserve wordt immers afgehouden van de rechtstreekse inkomenssteun en is een vestzak-broekzak-operatie waarbij de boeren zelf hun steun betalen. Boerenbond zal er mee over waken dat de beschikbare middelen zo goed mogelijk worden besteed in het belang van de toekomst van elke sector. Alleszins is er nu al tijd genoeg verloren. Het is belangrijk dat de maatregelen en vrijgemaakte middelen door de lidstaten snel en flexibel kunnen geïmplementeerd worden. Boerenbond roept de bevoegde ministers op Europees, federaal en regionaal niveau op deze bijkomende maatregelen maximaal te ondersteunen in het belang van al onze land- en tuinbouwers die het moeilijk hebben.

Reageer op dit artikel