nieuws

Boerenbond engageert zich voor verdere milieu-inspanningen

Duurzaamheid & MVO

Boerenbond engageert zich voor verdere milieu-inspanningen

Voorafgaand aan de Vlaamse klimaattop, die 1 december begint, heeft ook Boerenbond zijn klimaat- engagement geformuleerd en aan de Vlaamse regering overgemaakt. Ze benadrukt de geringe bijdrage aan de broeikasgasuitstoot, maar wil zich verder engageren om verdere voortuitgang te boeken. De circulaire economie is een belangrijk onderdeel.

Land- en tuinbouw is, volgens Boerenbond, verantwoordelijk voor 8% van de Vlaamse broeikasgasuitstoot. Daarmee laat de sector alleen de sector ‘handel en diensten’ achter zich. Alle andere sectoren (industrie (28%), energie (24%), transport (19%) en huishoudens (13%), hebben een grotere uitstoot.

Inspanningen geleverd

De Boerenbond merkt ook op dat de land- en tuinbouwsector de voorbije jaren al heel wat inspanningen heeft geleverd en daarmee ook resultaat heeft geboekt. De broeikasgasuitstoot van de Vlaamse land- en tuinbouw verminderde met 26% in de periode 1990-2014, dit in tegenstelling tot een aantal sectoren, in het bijzonder de transportsector, waar de uitstoot in diezelfde periode zelfs toenam. De organisatie baseert zich op meest recente cijfers uit 2014 van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM).

Maar geen eindpunt

De geboekte vooruitgang is voor Boerenbond geen eindpunt. “Wij engageren ons om verdere inspanningen te stimuleren en te faciliteren”, meldt Sonja de Becker, voorzitter van Boerenbond. “We zijn er immers van overtuigd dat door een versterking van het huidig stimulerend en ondersteunend beleid, dat duidelijk resultaat oplevert, nog verder vooruitgang kan geboekt worden.”

Energie-efficiëntie en duurzame energie

Dit kan volgens de landbouworganisatie door vanuit Vlaanderen beleidsmatig te blijven inzetten op energie-efficiëntie en investeringen in duurzame en hernieuwbare energieproductie, zoals biogas (foto). Ook onderzoek en ontwikkeling blijven noodzakelijk om de lange-termijn-uitdagingen aan te gaan.

Voorwaarde is dat er voldoende tijd en middelen vrijgemaakt worden en er ook aandacht gaat naar demonstratie en implementatie van innovatieve technieken en technologieën. Belangrijk is dat die technisch en economisch haalbaar zijn. Aanvullend kunnen ook (lokale) samenwerkingsverbanden en initiatieven in de ruimere agrovoedingsketen een noemenswaardige bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Engagement

Sonja de Becker: “Boerenbond engageert zich om hieraan mee te werken. We doen dit concreet door onze land- en tuinbouwers te informeren, te sensibiliseren en te stimuleren verdere inspanningen te leveren. We doen dit door vormingsmomenten en doorgedreven communicatie. We zullen ook de ondersteuning van studiewerk, onderzoeks- en demoprojecten en dit op diverse niveaus, verderzetten.”

Innovatiesteunpunt

Het Innovatiesteunpunt zal hier, volgens De Becker, een sturende rol in blijven spelen, zowel op bedrijfs- als op sectorniveau. “We doen dit liefst in goede samenwerking met alle andere betrokken actoren, wat de slaagkansen en bijgevolg het resultaat verhoogt. Bovendien zullen we ook middelen vanuit ons onderzoeksfonds verder blijven inzetten voor klimaatonderzoek.”

Belangrijk deel van de oplossing

Tenslotte benadrukt de voorzitter dat de landbouwsector niet alleen deel van het probleem is, maar ook een belangrijk deel van de oplossing vormt. “Door investeringen in duurzame en hernieuwbare energie, productie van biomassa voor de bio-economie, het valoriseren van nevenstromen, opslag van koolstof in de bodem, … levert de Vlaamse land- en tuinbouw een waardevolle bijdrage aan de transitie naar een circulaire en koolstofneutrale samenleving.”

Reageer op dit artikel