nieuws

Cargill kiest voor ontbossingsvrije productieketens

Duurzaamheid & MVO

Cargill kiest voor ontbossingsvrije productieketens

Een nieuw duurzaamheidsbeleid en een nieuwe verbintenis op gebied van mensenrechten versterken de inspanningen van Cargill voor duurzamere productieketens, terwijl tegelijkertijd de landbouwontwikkeling wordt gesteund.

De inzet voor duurzaamheid van Cargill spruit voort uit haar doelstelling: de wereld voeden op een veilige, verantwoorde en duurzame manier. De onderneming heeft een Sustainability Hub opgezet om ervoor te zorgen dat de inspanningen overal in de organisatie worden ingezet. The Hub verspreidt ervaring en beste werkmethoden in alle productieketens van het bedrijf en binnen de sector als geheel, en geeft daarmee de toon aan bij de transformatie van de branche.

Landbouw en bossen

“Landbouw en bossen kunnen, en moeten, naast elkaar voortbestaan,” volgens Dave MacLennan, voorzitter en CEO van Cargill. “De wereld is van de landbouw afhankelijk om een groeiende bevolking te voeden, maar kan op de lange termijn evenmin zonder onze natuurlijke bronnen. Wij leiden de transformatie die onze branche doormaakt en kunnen dus innoveren, de grenzen aftasten van wat er mogelijk is en ervoor zorgen dat de mens en de aarde nog generaties lang al het nodige hebben om voort te bestaan.”

Evenwicht

“Om ontbossing een halt toe te roepen is er evenwicht nodig tussen wedijverende prioriteiten op gebied van milieu, economie en maatschappij,” zegt Ruth Kimmelshue, senior vicepresident van Cargill Business Operations and Supply Chain. “Wij leggen ons erop toe om de nodige essentiële belanghebbenden bij elkaar te brengen om ons gezamenlijke doel te bereiken: ontbossingsvrije productieketens overal ter wereld.”

Beleidsmaatregelen

In de drie beleidsdocumenten zet Cargill een compleet traject uiteen richting geheel duurzame productieketens in soja, cacao en palmolie. Deze beleidsmaatregelen hebben de volgende doelen:

  • Ontbossingsvrije productieketens waarbij naast de bossen ook inheemse vegetatie wordt beschermd.
  • Het bevorderen van verantwoorde productie, die ten goede komt aan landbouwers en omringende gemeenschappen. De onderneming heeft al meer dan 250.000 landbouwers opgeleid in goede agrarische werkmethoden in de drie productieketens, waaronder cursussen in samenwerking met The Nature Conservancy in de sojaproductieketen.
  • De rechten van arbeidskrachten, inheemse bevolkingen en gemeenschappen respecteren en beschermen.
  • Transparante normen navolgen door het rapporteren van belangrijke cijfers en geboekte vooruitgang aan de hand van tijdgebonden actieplannen.
  • De klachten van externe belanghebbenden tijdig aanpakken en daar waar incidenten zijn vastgesteld, de nodige corrigerende maatregelen treffen, waaronder, maar niet beperkt tot, disciplinaire of commerciële maatregelen.
  • Een extern perspectief op het werk dat de onderneming verricht op gebied van duurzaamheid door middel van een Externe Adviesraad.

Samenwerking met partners

Natuurlijk kan geen enkel bedrijf ontbossing alleen een halt toeroepen. Cargill werkt samen met partners in de sector, directe en indirecte leveranciers, klanten, overheden en groepen landbouwers, omdat ontbossing en herbestemming van land worden aangedreven door ingewikkelde economische krachtenwaaraan de hele wereld onderworpen is.

The Nature Conservancy

“We werken al meer dan 15 jaar met Cargill en producenten in Brazilië om duurzamelandbouwmethoden te bevorderen en bossen te beschermen,” zegt David Cleary, directeur wereldlandbouw bij The Nature Conservancy. “Alomvattende duurzaamheidsbeleidsmaatregelen samen met actie ter plekke zorgen ervoor dat het natuurlijke landschap wordt behouden, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Er is al veel vooruitgang geboekt, maar we moeten ons blijven inzetten om voorgoed een einde te maken aan ontbossing.”

 

Reageer op dit artikel