nieuws

Vlaamse resolutie antibioticaresistentie goedgekeurd

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Vlaamse resolutie antibioticaresistentie goedgekeurd

AMCRA is verheugd over de resolutie in verband met de strijd tegen antibioticaresistentie bij nutsdieren, die recent unaniem werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Deze wijst op de reputatie van Vlaanderen als exporteur van kwaliteitsvlees.

Volgens het Kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren AMCRA is de resolutie een belangrijk signaal vanuit Vlaanderen om zich, in aanvulling op de federale inspanningen, in te zetten voor een verantwoord antibioticagebruik in een duurzame dierhouderij.

Gevaar voor de volksgezondheid

Antibioticaresistente bacteriën zijn een gevaar voor de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat zij in tal van levensmiddelen worden aangetroffen, soms zelfs in hoge aantallen. Met name het gebruik van antibiotica in de dierhouderij is een punt van zorg. Er zijn al grote stappen gemaakt om het antibioticagebruik terug te dringen maar een verdere reductie is noodzakelijk. Antibiotica hoort niet in voeding thuis.

Specifieke taak voor Vlaanderen

Volgens de resolutie is er voor Vlaanderen, vanuit zijn eigen bevoegdheden een specifieke taak weggelegd voor sensibilisering, preventie, advisering, landbouwinvesteringssteun en promotie van gezonde landbouwproducten. Hierbij wordt onder meer verzocht om verder in te zetten op bewustmaking van betrokkenen, het vrijmaken van kredieten voor onderzoek naar alternatieven, het in de verf zetten van de bedrijfseconomische voordelen van een verminderd gebruik, enz.

Promoten hoogste kwaliteit

De resolutie wijst op de reputatie van Vlaanderen als exporteur van kwaliteitsvlees en dat het van het hoogste belang is kwaliteit te kunnen blijven promoten met betrekking tot verantwoord antibioticagebruik bij voedselproducerende dieren. Verder wordt melding gemaakt van AMCRA als belangrijke speler inzake antibioticareductie door de uitvoering van Visie 2020, waarin de reductiedoelstellingen werden opgenomen.

Engagementsverklaring

Hopelijk kan deze resolutie een engagementsverklaring worden voor de Vlaamse Regering om binnen de Vlaamse bevoegdheden de maatschappelijk belangrijke opdracht van AMCRA verder te ondersteunen.

VMT Symposium

VMT organiseert op 18 februari in Bunnik (bij Utrecht) een studiedag over Antibiotica en Resistentie in de Voedselketen. Diverse experts geven hun visie over de problematiek van antibiotica en resistente bacteriën in de diverse sectoren zoals in de veehouderij, de vleessector en de zuivel. Daarbij wordt besproken welke voortgang er is geboekt en wat er in de toekomst nog moet gebeuren. 

Reageer op dit artikel