nieuws

Novel foods verordening per 1 januari van kracht

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Novel foods verordening per 1 januari van kracht

​De op 25 november 2015 aangenomen nieuwe Europese Novel Food Verordening treedt op 1 januari 2018 in werking. De enkele verzoeken tot goedkeuring van novel foods die op 1 januari 2018 nog niet zijn goedgekeurd zal de Europese Commissie afronden.

Een novel food is een voedingsmiddel of ingrediënt dat voor 15 mei 1997 nog niet door de EU als voedingsmiddel werd verkocht. Onder novel foods vallen nieuw ontwikkelde voedingsmiddelen, voedingsmiddelen die zijn geproduceerd met behulp van nieuwe technologieën en productieprocessen en exotische producten, bijvoorbeeld insecten, die alleen buiten de EU geconsumeerd worden.

 

Nieuwe wetgeving

De regels van de op dit moment geldende Verordening (EG) nr. 258/97 zijn twintig jaar oud. De technologische ontwikkelingen en wetenschappelijke adviezen zijn tussentijds aanzienlijk veranderd. Om de lengte van een aanvraagprocedure (gemiddeld 3,5 jaar) te kunnen verkorten, was het nodig om de regels aan te passen.

 

In 2008 is door de Europese Commissie een voorstel tot herziening voorgesteld, maar wegens het ontbreken van overeenstemming tussen de Europese Raad en het Europees Parlement haalde deze het niet. Het nieuwe voorstel is officieel overeengekomen in november 2015.

 

Belangrijkste veranderingen

De belangrijkste verandering met de komst van de nieuwe wetgeving is de efficiëntere autorisatieprocedure, die het gemakkelijker maakt om nieuwe en innovatieve producten op de markt te brengen onder dezelfde hoge voedselveiligheidsstandaarden. Hiertoe is een gecentraliseerde autorisatieprocedure opgezet.

 

De Verordening kent tevens een nieuwe procedure om de handel in traditionele voedingsmiddelen uit niet-EU-landen die in EU-landen als novel foods worden beschouwd, te vergemakkelijken.

 

Als aantoonbaar is dat een traditioneel voedingsmiddel nooit veiligheidsproblemen heeft opgeleverd en de European Food Safety Authority (EFSA) of de EU-lidstaten geen veiligheidsrisico’s hebben vastgesteld, dan mag het product in de EU op de markt worden gebracht onder vermelding van een notificatie door het levensmiddelenbedrijf.

 

Wanneer geaccepteerd?

Wanneer er een novel food aanvraag wordt gedaan, voert de EFSA een risicoanalyse uit. Merkt EFSA een product aan als veilig, dan voert de Europese Commissie het vervolgproces uit. In de uiteindelijke vergunning worden de voorwaarden voor gebruik en de etiketteringseisen vastgelegd.

 

Er is een aantal voorwaarden waaraan een novel food moet voldoen om in aanmerking te komen voor goedkeuring binnen de EU:

  • Het product mag geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren.
  • Het product mag niet nutritioneel nadelig zijn bij vervaging van een soortgelijk product.
  • Het product mag niet misleidend zijn voor de consument

 

KTBA People in Food, kennispartner van VMT.

 

Reageer op dit artikel